Микроорганизми у компостирању

Микроорганизми као што су бактерије, гљиве и антиномицете сматрају се највећим разлагачима и узрочницима повишења температуре која настаје у компостном процесу. Неким микробима је потребанваздух – кисеоник, а некима није. Они којима је потребан кисеоник пожељнији су за компостирање. Различити микроорганизми живе у различитим температурним режимима.

Аеробни микроорганизми живе у срединама где је ниво кисеоника већи од 5%. У свежем ваздуху има приближно 21% кисеоника. Ови микроорганизми су много повољнији јер обезбеђују брзо и ефикасно компостирање.

Насупрот овим организмима, анаеробни орга-низми се развијају када у компостној гомили недо-стаје кисеоник. Разлагање путем анаеробних микро-организама назива се ферментација. Анаеробни услови су непожељни у компостној гомили. Неки од производа анаеробног разлагања (водоник-сулфид и други) стварају непријатан мирис. Поред тога, анаеробним процесом се стварају киселине и алкохоли који су штетни за биљке.

Од свих микроорганизама, аеробне бактерије су најважнији иницијатори разлагања и пораста температуре у компостној гомили. Психрофилне бактерије су активне на нижим температурама од 50C. Мезофилне бактерије су најактивније на температурама између 10 и 150C, да би на температурама од 500C и више, највише дошле до изражаја термофилне бактерије. Наравно, између ових грани-чних вредности постоје многи сојеви бактерија.

Почетна температура компостне гомиле је слична температури околног ваздуха. Ако је темпе-ратура компостне гомиле нижа од 210C, психро-филне бактерије почињу разлагање. Њихова актив-ност ствара незнатну топлоту и проузрокује пове-ћање температуре компостне гомиле која сада погодује активности мезофилних бактерија. Захва-љујући активности мезофилних бактерија долази до бржег разлагања и повећања температуре компост-не гомиле, па се стварају услови за развој термо-филних бактерија у компостној гомили. Касније, са смањивањем термофилних бактерија у компостној гомили, долази и до снижавања температуре, тако да мезофилне бактерије поново постају доминантне.

Предност високих температура јесте у томе што долази до уништавања семена корова и патогених организама који проузрокују болести код биљака и људи. Са друге стране, умерена температура омогу-ћава развој аерофилних бактерија које су нејефика-снији разлагачи. Многи разлагачи су уништени на температурама изнад 600C. Раст и пад температуре током процеса компостирања зависе од материјала који се компостира, од метода компостирања и од расположивости воде која испаравањем хлади материјал који се компостира.

Погледајте видео