Температура

Топлота се развија услед активности микроорга-низама на разлагању органског материјала. Постоји узајаман однос између температуре и кисеоника који се утроши. Што је виша температура, већа је потрошња кисеоника, па је тиме и разлагање брже. Повећање температуре, које настаје као резултат микробиолошке активности, може се приметити у року од неколико сати после формирања гомиле.

Температура гомиле између 32 и 600C указује на брзи процес компостирања. Температура изнад 600C редукује активност многих корисних органи-зама. Према томе, оптимални распон за компости-рање је 32 и 600C. Температура компостног мате-ријала карактеристично прати ток брзог повећања 55–600C и остаје тако висока, близу термофилног нивоа, неколико недеља. Температура постепено пада до 380C, да би на крају пала на температуру ваздуха околине. Карактеристични ток промене температуре током времена одражава тип разлага-ња и стабилизирања са напредовањем процеса компостирања и приказан је на следећој шеми.

Погледајте видео